Onze visie

Een hele tijd geleden vertrokken Pius X-Middenschool, Pius X-College en het Technisch Heilig-Hartinstituut op een gezamenlijke ontdekkingsreis. Drie scholen met elk hun eigen verhaal, cultuur en visie willen op zoek gaan naar wat hen (ver)bindt. Vanuit het principe ‘always keep the end in mind’ was het niet meer dan normaal dat onze 3 scholen op zoek gingen naar wat net die waarden zijn waar ze als groep willen voor gaan. De zoektocht naar een gemeenschappelijke visie kon van start gaan.

Het gelopen traject resulteerde in zeven kernwaarden die onze school van de toekomst typeren, die ons uniek maken, die ons verhaal vertellen en die vooral een gezamenlijke richting geven aan de meer dan 250 medewerkers. Bij het opmaken van deze kernwaarden hebben we ons vooral laten leiden door het AMORE-principe (ambitieus, motiverend, onderscheidend, relevant, echt en eenvoudig). We laten er heel duidelijk mee zien waar we voor staan.

Zien en gezien worden                                                                              BETROKKENHEID EN WELBEVINDEN

We zijn een veilige omgeving waar ieder als mens gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. Via oprechte interesse zoeken we vanuit een christelijke inspiratie verbinding en bouwen we oprechte relaties uit. We zijn een huis met duidelijke regels die verbindend werken, om het samenleven te bevorderen en het welbevinden van iedereen te beschermen.


Samen gaan we vérder                                                                                                    TEAMWORK EN INSPRAAK

Verscheiden en complementair zetten we al onze kwaliteiten in om elkaar te laten openbloeien. We willen iedereen laten groeien in samenwerken en samenleven. Door onze warme sfeer en duidelijke basisregels staan we, vanuit onze christelijke grondhouding, telkens opnieuw klaar om elkaar te ondersteunen. Zo leggen we de basis voor een open communicatie in een verdraagzame maatschappij.


Teach by example                                                                                                         RESPECT EN AUTHENTICITEIT

Vriendelijk zijn, echt luisteren en duidelijke afspraken vormen de basis van respect. We hebben een open kijk op ieders: iedereen mag zijn authentieke zelf zijn, kwetsbaar en divers.


Meer mét dan over                                                                                          COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE

We nemen tijd om op een eerlijke, open en duidelijke manier te communiceren. We maken alles op een laagdrempelige en positieve manier bespreekbaar. Een goede, transparante en respectvolle communicatie tussen alle betrokkenen doet wederzijds vertrouwen groeien.


Eerst de mens                                                                                             ZORG, INCLUSIE EN ZELFREDZAAMHEID

In onze school creëren we een warme, open en begripvolle omgeving met aandacht voor het mentale welzijn. Onze brede basiszorg en aandacht voor inclusie leidt bovendien naar een aangepaste begeleiding waarin ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt. Deze volgehouden zorg vormt een groeipad naar zelfredzaamheid waarbij zelfzorg noodzakelijk is.


Stretchen in hoogte en breedte                                                     INSPIRATIE, ONTPLOOIING EN REDENEREN

Onze school is een podium waar de zoektocht naar talenten in de schijnwerpers staat en waar elke mens het recht heeft om fier op zichzelf te zijn. Enthousiastelingen met liefde voor het vak, die ook ‘out of the box’ durven denken, vormen een inspiratiebron om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ze bieden een stimulans om grenzen te overstijgen en laten je proeven van verschillende culturen om je horizon te verbreden.


Samen durven groeien!                                                       DOORZETTINGSVERMOGEN EN GROWTH MINDSET

Groeien is fouten mogen en durven maken, maar het is vooral ook het geloof en de wil om steeds weer op te staan en opnieuw door te zetten. Wij geven elkaar het duwtje in de rug om hulp te aanvaarden en tot nieuwe inzichten te komen. In de zoektocht naar de best mogelijke versie van jezelf erkennen en stimuleren we je kwaliteiten.